برگزاری اعتبار بخشی سال ۱۴۰۳

اعتبار بخشی چشمخانه در سال ۱۴۰۳ با حضور بازرسین برگزار شد.

با درود و احترام

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مرکز جراحی محدود کلینیک مرکزی شهر (چشمخانه)
مورد ارزیابی و اعتبار بخشی بازرسین محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری وزارت مطبوع  و همراه با دقت و صبوری و توجهات علمی مواردِ موجود در سنجه ها و روال کاری در مرکز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. از نظریه ارشادی راهبردی و پیشنهادات اساتید مربوطه در بهبود روال کاری و ارتقاء سطح و کیفی و کمی ارائه خدمات بهره مند شدیم.

جلسه اعتبار بخشی سال ۱۴۰۳

کمیته اعتبار بخشی ۱۴۰۳
en_GBEnglish