چارت سازمانی کلینیک مرکزی شهر (چشمخانه)

چارت سازمانی کلینیک مرکزی شهر (چشمخانه)

اعضای هیئت مدیره:

آقای دکتر مسیح هاشمی (رئیس هیئت مدیره)

دکتر نیلفروشان

دکتر معظمی

دکتر ناصری پور

دکتر انتظاری

دکتر سازنده

دکتر اربابی

دکتر منجی آزاد

en_GBEnglish