آنالایزر-توپولایزر

Analayser

Wave Front های چشم با دستگاه آنالایزر Allegro Analizer با استفاده از اصل tscherning  و به روش Hartmann-shak اندازه گیری میشود. نرم افزارهای اتوماتیک تایید تصویر Automatic Image Validation  در این دستگاه جراح را قادر میسازد اطمینان حاصل کند که اندازه گیری ها به روش درست انجام شده و از انتقال نادرست آنها به دستگاه اگزایمر جلوگیری میشود.

کلیه اطلاعات مربوط به درصد اعوجوجات رده بالا و Coma و کلیه ضرایب جمله های Zernike و فوریه درگزارش اندازه گیری Waveefront این دستگاه دیده میشود.

نکات دستورات:

  1. برای انجام این تست مردمک باید Dilate شده باشد.
  2. درصوریتکه یمار سابقه خاصی دارد متذکر شوید.
  3. چشم راست یا چپ یا هردو ذکر شود.

fa_IRPersian