ORB SCAN

اورب اسکن برای سطح قدامی، سطح خلفی و پاکیمتری قرنیه قابل استفاده است.

بررسی اندکس های سلامتی قرنیه در کنار تصاویر مربوطه پرینت شده اند. به فواصل Gray Scale توجه کنید. ضریب پاکی متری میتواند تغییر کند. بطور روتین فرم 4تایی ارسال میشود ولی در صورت درخواست ، مودهای ذیل نیز انجام می گردد:

  1. Mean Power
  2. Normal band scale
  3. 3D view

اين دستگاه مي تواند با اندازه گیری سطح قدامی و خلفی و نیز ضخامت قرنیه و اندازه گیری ابعاد قسمت قدامی چشم ، بيماريهاي سطح خلفي قرنيه را نيز مشخص كند. كه قبلا با توپوگرافي امكان پذير نبود، بدين وسيله هرچه بهتر و دقيق تر قرنيه ارزيابي مي گردد. قبل از جراحيهاي اصلاح كننده عيوب انكساري انجام اين آزمايش كه دقت بالاتري دارد در خواست و توصيه مي گردد.

fa_IRPersian