بیومتری Biometry

بیومتری با دستگاه Quantel  و به روش ایرشن انجام میشود. تجربه اپتومتریست های مرکز خو و هریک بین 1000 تا 10000 بار این تست را انجام داده اند. صحت نتایج علاوه بر دانش اپراتور و کیفیت دستگاه به عوامل مختلف دیگری هم ارتباط دارد.

در روش بیومتری با کمک دستگاههای اولتراسوند ، لن استار و یا IOL MASTER مشخصات لنز داخل چشمی در بیماران مبتلا به آب مروارید اندازه گیری میشود.

fa_IRPersian