بی اسکن B.Scan

بررسی ویتره و رتین و کروئید بویژه با مدیای غیر شفاف به صورت Tissue Anatomy  به طور روتین انجام میشود.
وضعیت ویتره اعم از کدورت، تحرک، تراکشن و پوزیشن آن، وضعیت رتین و کروئید و RPE/ بررسی عضلات چشمی / بررسی تومورهای رتین از امکانات موجود است.

دستگاهی است که با استفاده از امواج ماوراء صوت تصویر برداری و بررسی داخل چشم خصوصا شبکیه را در شرایطی که کدورت هایی نظیر آب مرواید بسیار متراکم و یا خون ریزی داخل چشم و کدورت قرنیه امکان مشاهده مستقیم داخل چشم را ممکن نمیسازد، امکان پذیر میکند. همچنین برای تشخیص و اندازه گیری اجسام خارجی نفوذ کننده به چشم و تومورهای داخل چشمی بکار گرفته میشود.

fa_IRPersian