تاثیر ویروس کرونای جدید CoVid-19 بر چشم

تاثیر ویروس کرونای جدید CoVid-19 بر چشم

1_ویروس corona چشم و مخصوصا ملتحمه را گرفتار می کند و گاهی اولین علامت آن conjunctivitis است که ممکن است یک طرفه یا دو طرفه و آسیمتریک و شدید یا خفیف باشد.

2_ توجه به این بسیار مهم است که چشم های محافظت نشده ممکن است عامل مهمی در انتقال بیماری باشند.

3_سمپتومهای آن ممکن است فتوفوبی, Irritation, تورم و قرمزی ملتحمه و یا دیسشارژ باشد.
بیمارانی که با این علائم مراجعه می‌کنند ممکن است خود عامل انتقال ویروس باشند.

4_ ویروس از راه چشم به مجرای اشک به بینی و حلق می‌رسد و کل بدن را گرفتار می کند.
حتی از طریق عروق ملتحمه می تواند وارد گردش سیستمیک شود.

5_هربیماری که conjunctivitis داشت چون ممکن است اولین علامت بروز بیماری باشد احتیاج به بررسی دارد و باید ارجاع شود

6_ درمرکزی که صرفاً چشم پزشکی است امکان گرفتاری و انتقال وجود دارد و چشم پزشک ممکن است گرفتار شود.

7_ مسئله ای که بسیار بسیار مهم است اینکه اگر برای تشخیص قطعی نمونه گیری از گلوی بیمار ممکن نباشد از ترشحات چشم میشود نمونه گیری کرد. (تشخیص قطعی یا کمکی است)

fa_IRPersian