پاکیمتری

پاکیمتری Pachymetery

پاکیمتری اولتراسونیک با دقت قابل توجه بطور استاندارد برای 7 نقطه قرنیه استفاده می گردد. پاکیمتری ممکن است در برخی نواحی ضخامت بیشتری را نشان دهد. اهمیت پاکیمتری نه تنها برای جراحی رفراکتیو بلکه پیش از پیوند قرنیه ، در ضایعات دژنراتیو محیطی قرنیه و برای اطمینان از درستی فشار اندازه گیری شده چشم می باشد.

دستگاهی است که با بکارگیری امواج ماوراء صوت ضخامت قرنیه را اندازه گیری میکند و در ارزیابی بیماران داوطلب جهت جراحی انکساری و نیز تشخیص و ارزیابی سیر پیشرفت بیماران مبتلا به آب سیاه (گلوکوم) و … بکار گرفته میشود.

fa_IRPersian