پریمتری

پریمتری Visual Field Test

V.F با دستگاه پریمتری هامفری و با نرم افزار های جدید انجام میشود. کیفیت تست های انجام شده تحت نظر مشاورین بطور روتین تست با فرمت SITA-Standard درمحدوده 24 درجه انجام می شود.لکن بر حسب این مودها قابل انجام است:
* اگر برای بررسی توکسی سیتی کلروکین باشد سانترال 10 درجه با تارگت قرمز باید انجام شود.

* درصورتی که بیمار شما توانایی همکاری به اندازه حدود 10 دقیقه برای هر چشم را ندارد SITA Fast درخواست کنید.

* در صورتی که تست standard  به حد کافی قابل اعتماد نباشد، SITA Fast  انجام خواهد شد.

دستگاه میدان بینایی است که جهت بررسی مسیر عصب بینایی از چشم تا مغز مورد استفاده قرار میگیرد و بیشترین کاربرد آن در تشخیص و پیگیری بیماران مبتلا به آب سیاه ( گلوکوم) و نیز افراد مبتلا به تومورهای مغزی و هر وضعیتی که برعصب بینایی اثرگذار باشد نظیر مسمومیت ناشی از مصرف کلورکین یا بیماری MS می باشد.

fa_IRPersian