لیست بیمه های طرف قرارداد مرکز جراحی محدود مرکزی شهر

جهت خدمات پاراکلینیکی و بستری

۱ کمک رسان SOS معرفی نامه آنلاین ۲۳ کلیه بانکها معرفی نامه آنلاین
۲ ایران معرفی نامه آنلاین ۲۴ کوثر معرفی نامه آنلاین
۳ دانشگاه آزاد اسلامی معرفی نامه آنلاین ۲۵ ما
۴ البرز ۲۶ معلم معرفی نامه آنلاین
۵ آتیه سازان حافظ (خدمات درمانی آنلاین) معرفی نامه آنلاین ۲۷ میهن
۶ آرمان معرفی نامه آنلاین ۲۸ نوین معرفی نامه آنلاین
۷ آسیا معرفی نامه آنلاین ۲۹ نیروهای مسلح معرفی نامه آنلاین
۸ بانک ملی معرفی نامه آنلاین ۳۰ هواپیمایی هما معرفی نامه آنلاین
۹ بیمه ملت ۳۱ سرمد معرفی نامه آنلاین
۱۰ پارسیان معرفی نامه آنلاین ۳۲
۱۱ تامین اجتماعی معرفی نامه آنلاین ۳۳
۱۲ تجارت نو  معرفی نامه آنلاین ۳۴
۱۳   خدمات درمانی معرفی نامه آنلاین ۳۵
۱۴ دانا معرفی نامه آنلاین ۳۶
۱۵ دی معرفی نامه آنلاین ۳۷
۱۶ رازی معرفی نامه آنلاین ۳۸
۱۷ سامان معرفی نامه آنلاین ۳۹
۱۸ سینا معرفی نامه آنلاین ۴۰
۱۹ شرکت نفت معرفی نامه آنلاین ۴۱
۲۰ شهرداری معرفی نامه آنلاین ۴۲
۲۱ صداو سیما معرفی نامه آنلاین ۴۳
۲۲  کارآفرین معرفی نامه آنلاین ۴۴  

معرفی نامه آنلاین بیمه هایی که برای آنها معرفی نامه آنلاین صادر میگردد و نیازی به مراجعه حضوری به سازمان بیمه گر مربوطه نیست

en_GBEnglish