برگزاری کمیته های اعتبار بخشی

برگزاری منظم جلسات کمیته اعتبار بخشی کلینیک مرکزی شهر در راستای افزایش کیفیت ارائه خدمات

کمیته های اعتبار بخشی

اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوک کیفیت، محور بودن بیمار و کارکنان تاکید دارد.
در واقع میتوان گفت اعتبار بخشی فرآیندی است که در آن یک گگروه یا سیمان از طریق ارزیابی بیمارستات ، اعتبار و رسیمت آن را به منظور توانایی در ارائه خدمان درمای تایید میکند. تیم اعتباربخشی با استفاده از استانداردهای مرتبط ، بیمارستان را مورد ارزیابی قرار داده و پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروی از استانداردها را به بیمارستان اعلام می دارند. اعبار بخشی با یک ارزیابی درونی یا خود ارزایابی از سازمان (بیمارستان) شروع می‌شود، بعد از آن ارزیابی خارجی به وسیله یک تیم ازگروه های مختلف درمانی و مدیریتی از کلیه بخش های بالینی و اداری بیمارستان انجام می گیرد.
به طور کلی میتوان گفت استانداردهای اعتباربخشی مقصد را نشان می‌دهد اما مسیر رسیدن به مقصد را باید در مدل بهبود کیفیت جستجو کرد.
کلینیک مرکزی شهر در راستای ارائه هرچه با کیفیت تر خدمات به بیماران و مراجعین و افزایش سطح رضایت پرسنل مجموعه به صورت مداوم جلسات کمیته اعتبارسنجی را برگزار و روند بهبود کیفیت ارائه خدمات را پایش و بهینه سازی میکند.
این جلسات در مرکز با اعضای اصلی و فرعی در محل برگزاری جلسات منعقد میگردد.
در این میان چالش و هیجان بیشتر در جلسات کمیته اعتبار بخشی مشاهده می‌شود. شور و اشتیاق به ارتقا حس رقابت کاری و نیز ایجاد شرایط قابل قبول علمی و ایمنی در چهارچوب قوانین اداری و مستندات دستمایه کار میباشد.

0 replies

ما را در تجربیات خود سهیم کنید

تمایل دارید شما نیز بخشی از این بحث باشید؟
سوالات خود را مطرح کنید!

Leave a Reply

en_GBEnglish